Zapytanie ofertowe na wyłonienie Moderatora seminarium podsumowującego Program Stażowy w ramach projektu „Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu”

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Moderatora seminarium podsumowującego Program Stażowy w ramach projektu „Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu”

 

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło).

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: Moderowanie seminarium podsumowującego Program Stażowy w dniu 07.11.2014 r. (Sala Senatu Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5, Opole) w łącznym wymiarze 6 godzin.

2. Termin realizacji zamówienia – 07.11.2014 r.

3. Warunki płatności – przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

4. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena – Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto za godzinę.

5. Warunki udziału:

- pracownik Politechniki Opolskiej

- doświadczenie merytoryczne związane z prowadzeniem seminarium i warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z przedsiębiorczością i innowacjami w branży ekoenergetycznej,

- spełnienie warunku zaangażowania w realizację zadań projektowych w ramach innych projektów finansowanych w ramach NSRO nie przekraczające łącznie 240 godzin w ujęciu miesięcznym.

6. Wymagane dokumenty:

1) oferta Wykonawcy podpisana przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zawierająca cenę ofertową brutto;

2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie posiadanej wiedzy i kwalifikacji;

ewentualnie:

3) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego)

UWAGA

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis.

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 31.10.2014 r. do godz. 12:00 w formie:

1) osobiście w siedzibie Biura Projektu ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 13, 45-758 Opole,

2) przesłać pocztą na adres: Politechnika Opolska, Artur Olejnik ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole,

3) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: dr inż. Artur Olejnik – koordynator projektu

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

10. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert kompletnych (zawierających wszystkie wymagane dokumenty). Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia ofert.

pokl