Dokumenty rekrutacyjne

 

 1. Ujednolicony regulamin udziału w projekcie pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu”;     (Zarządzenie nr 72/2013 Rektora PO)
 2. Załącznik nr 1a – Ankieta zgłoszeniowa pracownika naukowego/naukowo- dydaktycznego Politechniki Opolskiej;
 3. Załącznik nr 1b – Ankieta zgłoszeniowa przedsiębiorstwa i oddelegowanego pracownika przedsiębiorstwa;
 4. Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w Projekcie;
 5. Załącznik nr 3 – Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (str. 1 - 2 - dot. przedsiębiorstwa i oddelegowanego pracownika przedsiębiorstwa; str. 3 - dot. pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych Politechniki Opolskiej);
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. Załącznik nr 5 – Indywidualny program stażu;
 8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat;
 9. Załącznik nr 7a - Karta Oceny kandydata - pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Opolskiej; 
 10. Załącznik nr 7b - Karta Oceny kandydata - pracownik przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę/oddział/filię na terenie województwa opolskiego;
 11. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
 12. Załącznik nr 9a – Wzór umowy o staż (pracownik naukowy, naukowo dydaktyczny Politechniki Opolskiej w przedsiębiorstwie posiadającym siedzibę/oddział/filię na terenie województwa opolskiego – 5 lub 6 miesięcy)-po zarządzeniu nr 72/2013 Rektora PO ;
 13. Załącznik nr 9b – Wzór umowy o staż (pracownik naukowy, naukowo dydaktyczny Politechniki Opolskiej w przedsiębiorstwie kraju UE – 1 miesiąc)-po zarządzeniu nr 72/2013 Rektora PO;
 14. Załącznik nr 10 – Wzór umowy o staż (oddelegowany pracownik przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę/filię/oddział na terenie województwa opolskiego w Politechnice Opolskiej);
 15. Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji;
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 17. Sprawozdanie miesięczne - pracownicy naukowo - dydaktyczni - wzór
 18. Sprawozdanie miesięczne - pracownicy przedsiębiorstw - wzór 

pokl