Rekrutacja

Grupę docelową w projekcie pn. „Eko–innowacje. Synergia nauki i biznesu” stanowić będą pracownicy naukowi i naukowo-dydaktycznych Politechniki Opolskiej oraz przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/filię/oddział na terenie województwa opolskiego.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Zachowana zostanie zasada równych szans, w szczególności wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy, równego dostępu do informacji oraz promocji równych szans kobiet i mężczyzn.

Ogłoszenie o naborze do tu oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja do tu trwać będzie trzy miesiące i obejmować będzie dwa etapy.

 

  1. I etap: zostanie wyłonionych 10 przedsiębiorstw posiadających siedzibę/filię/oddział na terenie woj. opolskiego oraz 16 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Nabór odbędzie się na podstawie potencjału innowacyjnego firm z uwzględnieniem możliwości implementacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekoenergetyki/zielonych technologii.

Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w projekcie po I etapie rekrutacji zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych kandydatów, osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość jego zastąpienia. O zakwalifikowaniu do tu decydować będzie miejsce na liście rezerwowej.

 

  1. II etap: spośród osób zakwalifikowanych po I etapie, wyłonionych zostanie 5 przedsiębiorstw posiadających siedzibę/filię/oddział na terenie woj. opolskiego oraz 10 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Wybór uczestników nastąpi na podstawie oceny zgodności profili i zakresu działalności przedsiębiorstwa krajowego z przedsiębiorstwem zagranicznym z kraju UE, wyłonionym przez Koordynatora zagranicznego projektu. Wyłonieni pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zostaną podzieleni przez Komisję Rekrutacyjną na pięć dwuosobowych grup.

 

Uczestnicy niezakwalifikowani w II etapie rekrutacji zostaną wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych uczestników, osoby z listy rezerwowej będą miały możliwość jego zastąpienia. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie miejsce na liście rezerwowej.

pokl