Zapytanie ofertowe na wyłonienie prelegenta do udziału w konferencji podsumowującej

Zapytanie ofertowe

na wyłonienie prelegenta do udziału w konferencji podsumowującej na rzecz projektu:

Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu”

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna.

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należało będzie:

Przygotowanie i wygłoszenie tematycznej prezentacji podczas konferencji podsumowującej ww. projekt w dniu 15.12.2014r.

2. Termin realizacji zamówienia 15.12.2014 r.

3. Warunki płatności – przelewem na podstawie wystawionego rachunku

4. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

5. Wymagania niezbędne względem Wykonawcy:

- posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego związanego z transferem wiedzy w woj. opolskim w obszarze ekoenergii i zielonych technologii,

- spełnienie warunku zaangażowania w realizację zadań projektowych w ramach innych projektów finansowanych w ramach NSRO nie przekraczające łącznie 240 godzin w ujęciu miesięcznym.

6. Wymagane dokumenty:

a) oferta cenowa

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 10.12.2014 r. do godz. 15:00 w formie:

a) osobiście w Biurze projektu: Dział Współpracy i Rozwoju PO, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, pokój nr 13, budynek nr 7

c) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Agnieszka Nawrocka – Koordynator projektu

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Moderatora seminarium podsumowującego Program Stażowy w ramach projektu „Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu”

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Moderatora seminarium podsumowującego Program Stażowy w ramach projektu „Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu”

 

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło).

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: Moderowanie seminarium podsumowującego Program Stażowy w dniu 07.11.2014 r. (Sala Senatu Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5, Opole) w łącznym wymiarze 6 godzin.

2. Termin realizacji zamówienia – 07.11.2014 r.

3. Warunki płatności – przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

4. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena – Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto za godzinę.

5. Warunki udziału:

- pracownik Politechniki Opolskiej

- doświadczenie merytoryczne związane z prowadzeniem seminarium i warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z przedsiębiorczością i innowacjami w branży ekoenergetycznej,

- spełnienie warunku zaangażowania w realizację zadań projektowych w ramach innych projektów finansowanych w ramach NSRO nie przekraczające łącznie 240 godzin w ujęciu miesięcznym.

6. Wymagane dokumenty:

1) oferta Wykonawcy podpisana przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zawierająca cenę ofertową brutto;

2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie posiadanej wiedzy i kwalifikacji;

ewentualnie:

3) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego)

UWAGA

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis.

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 31.10.2014 r. do godz. 12:00 w formie:

1) osobiście w siedzibie Biura Projektu ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 13, 45-758 Opole,

2) przesłać pocztą na adres: Politechnika Opolska, Artur Olejnik ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole,

3) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: dr inż. Artur Olejnik – koordynator projektu

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

10. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert kompletnych (zawierających wszystkie wymagane dokumenty). Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia ofert.

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Koordynatora zagranicznego projektu pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu”

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Koordynatora zagranicznego projektu pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu” – spełniającego poniższe wymagania:

  1. osoba zatrudniona na zagranicznej uczelni (kraj UE),
  2. posiadanie szerokiej wiedzy z zakresu ekoenergii i zielonych technologii (Odnawialne Źródła Energii - OZE) oraz współpracy na styku nauka - biznes,
  3. znajomość środowiska gospodarczego oraz doświadczenie w zakresie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami krajów Europy Zachodniej, zajmującymi się OZE.

Do podstawowych obowiązków Koordynatora zagranicznego należało będzie:

  1. zrekrutowanie 5 zagranicznych przedsiębiorstw krajów Europy Zachodniej z branży ekoenergii i zielonych technologii (OZE), w których 5 pracowników naukowych lub naukowo – dydaktycznych odbędzie 1 – miesięczny staż (mający na celu zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w w/w przedsiębiorstwach);
  2. współorganizacja 3 – dniowej wizyty studyjnej do jednego z regionów krajów UE, celem poznania rekrutowanych przedsiębiorstw jak również zapoznanie uczestników wizyty z działalnością uczelni, której Koordynator zagraniczny jest pracownikiem, ukierunkowanych na innowacje oraz poznanie dobrych praktyk z zakresie współpracy nauka – biznes;
  3. całościowa koordynacja i monitoring staży zagranicznych w szczególności:

-        nadzorowanie procedury podpisania umów stażowych,

-        zebranie dokumentacji od uczestników staży;

  1. współorganizacja seminarium po zakończonym stażu zagranicznym z przedstawicielami przedsiębiorstw krajowych, zagranicznych oraz pracownikami naukowymi i naukowo – dydaktycznymi Politechniki Opolskiej oraz spotkań produktowych;
  2. utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami naukowymi i naukowo dydaktycznymi Politechniki Opolskiej (wyłonionych do odbywania stażu w przedsiębiorstwie zagranicznym), przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz zespołem projektowym.

Zaangażowanie Koordynatora zagranicznego w projekcie będzie na podstawie umowy cywilno – prawnej (umowa zlecenia) w terminie: 01.10.2013r. do 31.07.2014r. w wymiarze 100h/miesięcznie.

Kryterium wyboru oferty – 100 % cena – cenę należy podać w PLN brutto, uwzględniając 100h wykonywania obowiązków w ramach zawartej umowy.

 

Wymagane dokumenty: CV, oferta wraz z oświadczeniem o doświadczeniu w zakresie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami krajów Europy Zachodniej, zajmującymi się ekoenergią i „zielonymi technologiami” (OZE),

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 16.09.2013 r. do godz. 12:00 w formie:

a) osobiście w siedzibie Biura Projektu ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 9, 45-758 Opole lub

b) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: mgr Agnieszka Nawrocka – koordynator projektu.

wyłonienie Moderatora dwudniowego seminarium wyjazdowego na rzecz projektu: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu”

Zapytanie ofertowe

na wyłonienie Moderatora dwudniowego seminarium wyjazdowego na rzecz projektu:

Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu”

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna.

  1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należało będzie:

Moderowanie dwudniowego seminarium wyjazdowego w dniach 14 – 15.11.2013r. (Hotel Carina, 48 – 267 Jarnołtówek, Pokrzywna 76), w łącznym wymiarze 12h.

2. Termin realizacji zamówienia – 14-15.11.2013 r.

3. Warunki płatności – przelewem na podstawie wystawionego rachunku

4. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

5. Wymagania niezbędne względem Wykonawcy:

- pracownik Politechniki Opolskiej

- doświadczenie merytoryczne związane z prowadzeniem seminarium i warsztatów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z przedsiębiorczością i innowacjami w branży ekoenergetycznej

- spełnienie warunku zaangażowania w realizację zadań projektowych w ramach innych projektów finansowanych w ramach NSRO nie przekraczające łącznie 240 godzin w ujęciu miesięcznym.

6. Wymagane dokumenty:

a) oferta cenowa.

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 12.11.2013 r. do godz. 15:00 w formie:

a) osobiście w Biurze projektu: Dział Współpracy i Rozwoju PO, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, pokój nr 13, budynek nr 7

c) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Agnieszka Nawrocka – Koordynator Projektu

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

pokl